Pravila nagradne igre

 1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »CBD Paket« (v nadaljevanju nagradna igra) je Darilo Narave d.o.o. Škofljica, Šmarska cesta 40, 1291 Škofljica, spletni naslov https://darilonarave.si/ (v nadaljevanju organizator).

Namen nagradne igre je pridobivanje sledilcev objav na Facebook  / Instagram ter drugih socialnih omrežji,  pridobivanje novih e-poštnih naslovov za marketing (Mailchimp). Pojem “sledilcev” v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Facebooka / Instagrama ali drugih socialnih omrežji, ki je na dariloiznarave profilu kliknil na gumb Všeč mi je / Like.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, Instagram ter drugih socialnih omrežji spletnega mesta darilonarave.si, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so ljubitelji DariloNarave socialnih omrežji kot Facebook Instagram
  • so starejši od 13 let
  • so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
  • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook ter drugih socialnih omrežji darilonarave.si spletnega mesta.

Zaposleni v imenu organizatorja igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre.

3. Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka/Instagrama in spletnega mesta darilonarave.si, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook/Instagram osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol) ter v poteka nagradne igre storil naslednje: »Všečkaj objavo in vstavi svojo E-pošto v pojavno okno za sodelovanje v nagradni igri..« Nagrada: CBD paket

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat!

Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

V času nagradne igre morajo te uporabniki ostati prijavljeni na Darilo Narave novice, do zaključka nagradne igre, da lahko ostanite med izžrebanci.

4. Nagrade in prevzem nagrade

Organizator bo podelil nagrado. Nagrajenec bo o nagradi obveščen iz objave na časovnici Facebook strani oziroma preko vnešene E-pošte (Odvisno od tipa nagradnje igre). Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 5 dni od objave/ poslane E-pošte posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook/Instagram strani oziroma preko E-pošte. Nagrado bo organizator nagrajencu dostavil po pošti. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
  • se ugotovi, da se je nagrajenec večkrat prijavil v isto nagradno igro

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu Facebook/Instagram in https://darilonarave.si. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje Facebook/Instagram strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje Facebook/Instagram strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

7. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook/Instagram in drugih socialnih omrežji pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem socialnem profilu (Facebook/Instagram), ime in priimek, e-naslov, ipd.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@darilonarave.si

8. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/dariloiznarave/, Instagram strani https://www.instagram.com/darilonarave.si/ ter preko spletnega mesta https://darilonarave.si. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@darilonarave.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

DARILO NARAVE, d.o.o.
Šmarska cesta 40
1291 Škofljica